Stari trg ob Kolpi 7, 8342 Stari trg ob Kolpitel: 07 30 55 102 / mob: 030 602 888 / E pošta: o-staritrg.nm@guest.arnes.si
 

Izbirni predmeti

Obvezni izbirni predmeti

 

V 7., 8. in 9. razredu poleg obveznih predmetov izvajamo pouk izbirnih predmetov družboslovno-

humanističnega in naravoslovno-tehničnega sklopa.

Učenci izberejo dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo

njihovi starši. V primeru, da izberejo tuji jezik, že zadostijo dvema urama izbirnega predmeta

tedensko.

Učenci, ki obiskujejo glasbeno šolo z javno veljavnim programom, so lahko oproščeni sodelovanja pri

izbirnih predmetih v celoti ali le pri eni uri tedensko.

Izbirni postopek izvedemo pred zaključkom predhodnega šolskega leta, v mesecu septembru pa

imajo učenci, pod določenimi pogoji, še možnost menjave izbirnega predmeta.

BROŠURA 2018/2019

 

 

Neobvezni izbirni predmeti

Vključitev učencev v neobvezne izbirne predmete je prostovoljna in dragocena, saj predstavlja priložnost za zadovoljitev potreb učencev po radovednosti, ustvarjalnosti, inovativnosti in kritičnem mišljenju.

Učenci imajo torej možnost izbrati poljuben neobvezni izbirni predmet, ni pa nujno, da si ga sploh izberejo. Če se odločijo za obiskovanje neobveznega izbirnega predmeta, ga morajo obiskovati do konca šolskega leta. Pri tem predmetu bodo tudi ocenjeni. Učenec si lahko vsako leto izbere poljuben neobvezni izbirni predmet, čeprav je priporočeno, da zaradi nadgradnje znanja obiskuje vsa tri leta isti predmet.

Učenci skupaj s starši izpolnijo ustrezen  obrazec. Obkrožijo enega ali največ dva predmeta. V primeru, da se odločijo za tuji jezik, pa samo enega (tuji jezik se namreč izvaja po 2 uri tedensko, medtem ko se ostali predmeti po eno uro tedensko).

Vsak učenec lahko izbere največ 2 uri pouka tedensko neobveznih izbirnih predmetov.

 

Šola za učence 1. razreda izvaja pouk prvega tujega jezika kot neobvezni izbirni predmet.

Šola za učence 4., 5. in 6. razreda izvaja pouk iz naslednjih neobveznih izbirnih predmetov: drugega tujega jezika, umetnosti, računalništva, športa ter tehnike.

Šola za učence 7.,8. in 9. razreda izvaja pouk drugega tujega jezika kot neobvezni izbirni predmet.