Stari trg ob Kolpi 7, 8342 Stari trg ob Kolpitel: 07 30 55 102 / mob: 030 602 888 / E pošta: o-staritrg.nm@guest.arnes.si
 

Šolska svetovalna služba

Svetovalna služba v šoli oziroma v vrtcu pomaga in sodeluje z osnovnim namenom, da bi bili vsi posamezni udeleženci v vrtcu oziroma šoli in vzgojno-izobraževalna ustanova kot celota čimbolj uspešni pri uresničevanju temeljnega in v tem okviru vseh drugih sistemsko zastavljenih splošnih in posebnih vzgojno-izobraževalnih ciljev.

Svetovalna delavka v šoli in v vrtcu sodeluje že v izhodišču – pri samem načrtovanju, vzpostavljanju in vzdrževanju ustreznih pogojev za varno in hkrati spodbudno vzgojno-izobraževalno okolje, ki omogoča otrokovo optimalno napredovanje.

Pri delu se orientira po naslednjih načelih:

  1. Načelo strokovnosti in strokovnega izpopolnjevanja
  2. Načelo strokovne avtonomnosti
  3. Načelo interdisciplinarnosti, strokovnega sodelovanja in povezovanja
  4. Načelo aktualnosti
  5. Načelo razvojne usmerjenosti
  6. Načelo fleksibilnega ravnotežja med osnovnimi vrstami dejavnosti svetovalne službe: dejavnosti pomoči, razvojne in preventivne dejavnosti ter dejavnosti načrtovanja in evalvacije
  7. Načelo celostnega pristopa
  8. Načelo sodelovanja v svetovalnem odnosu
  9. Načelo evalvacije lastnega dela

 

Kadar ste starši v skrbeh zaradi svojega otroka, ker se v šoli ne počuti dobro, ker ima učne težave, če prihaja v spore s sošolci oziroma učitelji, če ima težave doma ali sam s seboj, se obrnite na šolsko svetovalno delavko.

Šolska svetovalna delavka Andreja Rade, se z bodočimi šolarji in njihovimi starši sreča pri vpisu v šolo in spremlja njihovo vključevanje v oddelčno skupnost ter njihov napredek pri šolskem delu.

Svetovalna delavka vodi poklicno orientacijo v 8. in 9. razredu in pomaga učencem pri vpisu v srednje šole. Za starše in učence pripravlja predavanja o poklicnih odločitvah in jih seznani z načinom vpisa vsrednje šole.

Dela z učenci, ki imajo težave na področju branja in pisanja ter učne oz. vedenjske težave. Za njih pripravlja preventivne dejavnosti (v okviru razrednih ur in roditeljskih sestankov) in dejavnosti pomoči (kadarkoli je to potrebno).

zloženka SS

Za starše

Program dela šolske svetovalne delavke: Več…