Stari trg ob Kolpi 7, 8342 Stari trg ob Kolpitel: 07 30 55 102 / mob: 030 602 888 / E pošta: o-staritrg.nm@guest.arnes.si
 

Šolska svetovalna služba

Svetovalna služba v šoli oziroma v vrtcu pomaga in sodeluje z osnovnim namenom, da bi bili vsi posamezni udeleženci v vrtcu oziroma šoli in vzgojno-izobraževalna ustanova kot celota čimbolj uspešni pri uresničevanju temeljnega in v tem okviru vseh drugih sistemsko zastavljenih splošnih in posebnih vzgojno-izobraževalnih ciljev.

Svetovalna delavka v šoli in v vrtcu sodeluje že v izhodišču – pri samem načrtovanju, vzpostavljanju in vzdrževanju ustreznih pogojev za varno in hkrati spodbudno vzgojno-izobraževalno okolje, ki omogoča otrokovo optimalno napredovanje.

OSNOVNA NAČELA SVETOVANJA

Svetovalni delavec v vzgojno-izobraževalnih ustanovah se ravna po osnovnih načelih svetovanja: prostovoljnost, zaupnost in dobrobit svetovanca.

a) Prvo temeljno načelo svetovalnega dela, iz katerega izhaja in na katerem gradi svetovalna služba v šoli, je dobro učenca, še posebno zato, ker gre za najšibkejšega in najbolj ranljivega udeleženca v šoli. Svetovalno delo v prvi vrsti ne sme biti v škodo učenca, ne sme mu povzročati neupravičenega nelagodja, stisk, zadreg in stresov, ne sme ga stigmatizirati v socialnem okolju.

b) Drugo načelo je načelo Vsi udeleženci v šoli morajo v svetovalni odnos vstopati prostovoljno. Učenec in njegovi starši v svetovalni odnos ne smejo biti prisiljeni. Svetovalni odnos je avtonomna odločitev vseh udeleženih v njem.

c) Tretje načelo svetovalnega dela je načelo zaupanja in zaupnostipovedanega v svetovalnem odnosu, ki je pogoj, da se svetovalni odnos sploh lahko vzpostavi. Strokovno etično načelo zaupnosti se pri opravljanju svetovalnega dela v šoli dopolnjuje s pravili varstva osebnih podatkov. Svetovalni odnos je zaupen in zahteva upoštevanje vseh zakonov in etičnih standardov.

Svetovalni delavec v okviru svojih nalog in strokovnih kompetenc pomaga pri zagotavljanju pogojev za rast in zaščito pravic vseh udeležencev vzgojno-izobraževalnega procesa v okviru ustanove, v kateri deluje.

individualni, t. j. na ravni posameznika, in na ravni konteksta v vzgojno-izobraževalni ustanovi ter širšem socialnem okolju, t. j. na ravni celote.

Kadar ste starši v skrbeh zaradi svojega otroka, ker se v šoli ne počuti dobro, ker ima učne težave, če prihaja v spore s sošolci oziroma učitelji, če ima težave doma ali sam s seboj, se obrnite na šolsko svetovalno delavko.

Šolska svetovalna delavka Andreja Rade, se z bodočimi šolarji in njihovimi starši sreča pri vpisu v šolo in spremlja njihovo vključevanje v oddelčno skupnost ter njihov napredek pri šolskem delu.

Svetovalna delavka vodi poklicno orientacijo v 8. in 9. razredu in pomaga učencem pri vpisu v srednje šole. Za starše in učence pripravlja predavanja o poklicnih odločitvah in jih seznani z načinom vpisa vsrednje šole.

Dela z učenci, ki imajo težave na področju branja in pisanja ter učne oz. vedenjske težave. Za njih pripravlja preventivne dejavnosti (v okviru razrednih ur in roditeljskih sestankov) in dejavnosti pomoči (kadarkoli je to potrebno).

Zloženka SS

Za starše

Program dela šolske svetovalne delavke: Več…